АСПІРАНТУРА

Аспірантура спрямована на підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних в Україні і закордоном фахівців третього рівня вищої освіти. По завершенні навчання аспіранти здатні розв’язувати комплексні проблеми професійної (дизайнерської) та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері культури, мистецтва та суміжних галузях гуманітарних наук (соціологія, психологія, менеджмент, педагогіка). Випускники готові здійснювати інтегровані наукові дослідження для отримання нових наукових знань в дизайні завдяки застосуванню засобів і методів наукового пошуку. Вагому складову займає формування педагогічної майстерності, тому випускники ефективно проводять освітньо-просвітницьку діяльність та поширюють нові теорії, закони, результати досліджень і практичних досягнень в галузі дизайну як міждисциплінарного виду суспільно-значущої проєктної творчості.

Освітній процес здійснюється за освітньо-науковою програмою, яка передбачає всі сучасні
концепції і спрямування: студентоцентрований підхід, академічну свободу, наукову та академічну
доброчесність, академічну мобільність. Під час навчання аспіранти

 • опановують комплекс дисциплін, серед яких частину вони обирають самостійно згідно
  з їхніми науковими уподобаннями,
 • ведуть роботу над самостійно обраною темою наукового дослідження,
 • публікують статті і тези доповідей в українських та зарубіжних наукових виданнях,
 • проводять публічну апробацію своїх наукових доробок,
 • підвищують кваліфікацію,
 • беруть участь у різних проєктах університету для формування соціальних навичок, що
  дозволяють їм бути успішними в соціальному середовищі (Soft Skills),
 • організовують власні проєкти, де реалізовують результати наукових досліджень,
 • проводять викладацьку діяльність в КНУКіМ та інших закладах вищої освіти.
Проєкт Освітньо-наукової програми 022 Дизайн, доктор філософії (2021)
Участь аспірантів у конференціях ФДіР
Наукові публікації аспірантів
Підвищення кваліфікації аспірантів
Формування аспірантів участю Soft Skills у проєктах КНУКіМ
Практичне впровадження результатів дослідницької роботи аспірантів
Академічна свобода
Академічна мобільність аспірантів

Професорсько-викладацький склад

Юрій Григорович

Легенький

Доктор філософських наук,

професор,

гарант ОНП 022 «Дизайн».

Наукова діяльність

Художник, культуролог, педагог. Навчався в 1966 – 1967 в Московському художньо-промисловому училищі ім. М. І.Калініна; в 1967 – 1968 року в Єлецькому педінституті; в 1968 – 1973 в Харківському художньо-промисловому інституті, де вчився у відомого театрального художник України Бориса Васильовича Косарєва. Доктор філософських наук, в 1997 році, професор з 2002 р.

1968 р. Вперше брав участь в обласній виставці молодих художників г.Харкова; в 1973 – 1974 р Служба в армії; в 1974 – 1991 р. робота у відділі декоративного мистецтва КиївЗНДІЕП, де було виконано більшість монументально-декоративних робіт автора; в 1988р. – прийнятий до Спілки художників СРСР, згодом – Національна спілка художників України; в 2009 р. – прийнятий в Союз дизайнерів України; в 1991 – 1996 р. викладав естетику і культурологію на кафедрі філософії та культурології Державної академії легкої промисловості України і на кафедрі культури Української академії мистецтва; 1906 – 2002 – завідувач кафедри дизайну Київського національного університету технологій та дизайну, 2002 – 2005 – завідувач кафедри дизайну Київського національного університету культури і мистецтв, професор цієї кафедри; 2009 – завідувач кафедри дизайну та реклами НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019 р. – професор кафедри дизайну та технологій КНУКіМ.

Працював як художник монументально-декоративного мистецтва. Автор монументальних розписів в Києві, Кишиневі, Переяслав-Хмельницькому, Луганську. Роботи віполнени в техніці керамічного розпису, енкаустики, темпери, мозаїки. Оформлено торці політехнічного інституту імені С. Лазо в Кишиневі, вестибюль Республіканської больнитци в Кишиневі, вестибюль в кінотеатрі «Жовтень» в Києві, холи в готелі м. Вінниця, оформлені музеї Кобзарського мистецтва, транспорту, одягу в Національному етнографічному заповіднику Переяслав-Хмельницького та ін.

Автор офортів, живописних творів, які виставлялися на Всесоюзних та Республіканських виставках. Роботи зберігаються в приватних збірках Франції, Канади, України.

Займається дослідженням філософських проблем образотворчої культури, семіології, неориторики, дизайну.

Автор книг: Співдружність мистецтв. – К., 1986. – 68 с .; Від ремесла до творчості (в співавторстві). – К., 1990. – 245 с; Культурологія зображення (досвід композиційного синтезу). – К., 1995. – 412 с; Українська народна естетика (в співавторстві). – К., 1996. – 255 с .; Українська та зарубіжна культура (в співавторстві). – К., 1997. – 272 с; Система моди: культурологія, естетика, дизайн (в співавторстві) .– К., 1988. – 224 с; ХХ століття: проблеми художньої культури (в співавторстві). – К., 1998. – 226 с .; Дизайн: культурологія та естетика. – К., 2000. – 272 с .; Філософія моди ХХ століття. – К., 2003. – 300 с .; Метаісторія костюма. – К., 2003. – 284 с .; Український модерн. – К., 2004. – 304 с .; Про архітектуру (нариси історії та теорії дизайну інтер’єру). – К., 2005. – 690 с .; Історія дизайну. – К., 2006. – 560 с .; Естетика (досвід апофатичній дескрипції). – К., 2007. – 600 с .; Дизайн одягу. – К .; 2008 .; Андрущенко Т.І, Дробот І.І., Легенький Ю.Г. Дизайн. – К., 2011. – 703 с .; Легенький Ю. Світ як культура. Культура як світ. – К .; 2012. – 488 с.; Культурологія орнаменту. – К.; 2015.; Естетика українського етнодизайну. – К., 2018.

Анастасія Віталіївна

Варивончик

Доктор мистецтвознавства,

професор.

Наукова діяльність

Член Спілки дизайнерів України. Практикуючий дизайнер-графік. Фахівець з реклами, полігафії та оперативного друку. Постійний учасник міжнародних та державних виставок з графічного дизайну, реклами та арт-мистецтва. Крім участі у фахових заходах має три персональні виставки творчих робіт – текстильні інсталяції (міні-гобелени, колажі та арт-об’єкти).
Автор 25 статей про графічний дизайн, дизайн упаковки та використанню дизайнерських паперів.

Михайло Романович

Селівачов

Кандидат мистецтвознавства,

доктор мистецтвознавства,

почесний академік АН Вищої школи України,

професор.

Наукова діяльність

Досліджує теорію й історію візуального мистецтва. Автор понад 700 публікацій, редактор-упорядник двох десятків наукових збірників, головний редактор Вісника археології, мистецтва, культурної антропології «Ант» (1999–2010). Членство у творчих спілках: Національна спілка художників України (1986), Міжнародна Асоціація критиків мистецтва (АICA, 2005–2013).

Ольга Миколаївна

Шандренко

Кандидат мистецтвознавства,

доцент.

Наукова діяльність

Автор більше 20 статей, 10 тез доповідей, автор більше 20 колекцій одягу. Базова кваліфікація – художник-дизайнер. Напрямок наукової діяльності -«Комунікативний дизайн». На даний час працює над дисертаційним дослідженням на тему «Візуальні комунікації моди кінця ХХ початку ХІХ століття». Керівник творчих проектів учасників Міжнародного фестивалю молодих дизайнерів «Design KNUKіM unifestival 2008». Координатор другого Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Молоді дизайнери назустріч Євро-2012» (2009 р.). Керівник проектів 10 учасників фестивалю, з яких 8 стали фіналістами та отримали призові місця.

Олександр Анатолійович

Крижанівський

Кандидат архітектури,

доцент.

Наукова діяльність

Закінчив з відзнакою архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту (1991). Кандидат архітектури (1996). Секретар-координатор Асоціації працівників гімназій і ліцеїв України (1997). Нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2004). Доцент кафедри основ архітектури і архітектурного проектування Київського національного університету будівництва і архітектури (з 2006 р.). Професор кафедри дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (з 2013 р.). Член-кореспондент Академії будівництва України (2013). Автор навчальних посібників «Композиція: теорія та методика пропорціонування», «Біоніка в дизайні середовища», «Проектування навчальних закладів», підручника «Ергономіка та ергодизайн», «Дизайн інтер’єру, меблів та обладнання», інших навчально-методичних видань. Учасник конкурсів на будівництво пам’ятника жертв Голодомору, з ревіталізації річки Либідь у м. Києві  й ін. Сфера наукових інтересів – біотектонічне моделювання, пропорціонування, комплексна гармонізація архітектурного середовища, середовищне формоутворення.

Ліліанна Романівна

Вежбовська

Кандидат мистецтвознавства,

доцент.

Наукова діяльність

У 1998 році закінчила Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію з мистецтвознавства на тему «Антропософські тенденції в українському мистецтві 20-х рр. ХХ ст.» у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету культури і мистецтв.

Є автором близько 40 мистецтвознавчих наукових та науково-популярних публікацій. Сфера наукових інтересів: український авангард у світовому контексті, український модернізм, творчість митців Казимира Малевича, Олександра Архипенка, Олександра Богомазова, Юхима Михайліва та інших; дослідження проблемних зон українського мистецтвознавства; актуальне мистецтво.

В Київському національному університеті культури і мистецтв викладає з 2007 р. мистецтвознавчі дисципліни «Історія мистецтв», «Мистецтвознавство», «Історія дизайну», «Аналіз творів мистецтва», «Культурні цінності та культурна спадщина». Науковий редактор фахового журналу факультету дизайну КНУКіМ «Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну».

З 2009 по 2015 рік – кураторська і співкураторська діяльність культурно-мистецьких фестивалів, акцій та перформансів: «Олександр Архипенко у Гостинному дворі» (Київ, 2012); «Проща до Тараса» (Канів-Сімферополь-Севастополь, 2009 – 2012); «Метрополія свідомого життя» (Харків, 2013); Стус-фест «Палімпсести» (Вінниця, 2015). Є членом спілки дизайнерів України з 2020 р.

Наталя Сергіївна

Удріс-Бородавко

Кандидат соціологічних наук,

завідувач кафедри графічного дизайну,

доцент.

Наукова діяльність

У 1998 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення». Кандидат соціологічних наук з 2003 року з спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології». Дисертацію захистила 25 лютого 2003 р. у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. Диплом ДК №020212 від 21 травня 2003. Тема дисертації «Реклама як засіб формування способу життя міського населення України». Удріс Н.С. є членом Спілки дизайнерів України з 24.10.2007, членський квиток № 1323. Член оргкомітету Молодіжного об’єднання Київської організації Спілки дизайнерів України «ВАРТО». 28.01.2010 – 10.02.2010 виставка авторської фотографіки «Поглядом у небо» (фотографія, комп’ютерна графіка, авторська художня техніка). 03.09.2010 – 13.09.2010 участь у виставці «Фотоначерки Європи». 29.11.2011 – 12.12.2011 участь у Всеукраїнській триєнале графічного дизайну «Брама дизайну» у номінаціях «Нарбут–125» та «Логотип» (отримано срібний диплом за плакат «Нарбут-125»).

Автор дизайн-проектів: логотип та дизайн-макет культурного часопису «Відлуння віків»; перекидного настінного календаря «Феодосія – місто старожитностей»; дизайн-макетів навчальних посібників «Нариси з історії костюму», «Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму». Виступала офіційним опонентом дисертації Яненко Я.В. на тему «Репрезентація цінностей в рекламі в сучасному українському суспільстві» за напрямом 22.00.04 (захист відбувся 28.02.2012 у спеціалізованій вченій раді ХНУ ім.В.Н.Каразіна).

Андрій Вікторович

Будник

Заслужений художник України,

кандидат мистецтвознавства.

Наукова діяльність

Член Національної спілки художників України. Голова секції плаката і графічного дизайну Київської організації Національної спілки художників України (2009 р.). Переможець конкурсу MTV USA на кращій плакат MY GENERATION (35000 учасників); володар Перших премій на 1-му і 2-му Київському бієнале плакату (1996 и 1999), заохочувальних премій на Київському міському конкурсі соціальної реклами (2003), конкурсі карикатур “Підприємництво і бізнес в Україні” (2003, 2004), нагороди НСХУ і золотий диплом на Першій всеукраїнській виставці графічного дизайну “Життя шрифту” (2004), премія КОНСХУ «Мистець» ім. Георгія Нарбута в галузі мистецтва плаката і графічного дизайну (2007). Роботи Будника А.В. зберігаються у фондах Міністерства культури України, музеї Лесі Українки; Українському музеї на Манхетені (Нью-Йорк), приватних і корпоративних (АЖІО-Банк) колекціях. http://www.budnyk-design.com/

Тетяна Олександрівна

Божко

 

Кандидат мистецтвознавства,

доцент.

Наукова діяльність

Член Спілки дизайнерів України, науковий кореспондент лабораторії профільного навчання та профконсультацій Академії Педнаук України. У співпраці з колективом авторів цього інституту розробила зміст програм профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 11 та 12 років навчання за напрямами “Графічний дизайн”, Співавтор підручника «Основи дизайна» для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Нагороди: Почесна Грамота міністерства освіти України Наказ № 596 від 18.10. 2002 р. Почесна Грамота міністерства освіти України Наказ № 906 від 15.10. 2007 р. Знак «Відмінник освіти». Наказ № 815-4 від 16.08. 2007 р. Знак «Петро Могила». Наказ № 1337-к від 11.11. 2008.